Ordensregler ungdomsskolen

Vedtatt på styremøte ved BKG 3.juni april 2014, revidert mai 2015, oktober 2015 og april 2018.

 • Formål

Skolereglene er laget for å hjelpe til med å sikre et godt miljø med trivsel, trygghet og læring for alle. Dessuten vil vi at skolehverdagen skal være preget av sann kristen væremåte.  «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.»

(Matteus, 7:12)

Skolereglene skal inneholde rettigheter og plikter for eleven samt regler for orden og oppførsel så langt dette ikke er fastsatt på annen måte. Konsekvenser ved brudd på reglene skal også framgå. Jfr. også friskolelova § 3.9.

 • Hvor gjelder reglene

Skolereglene gjelder på skolen og på vei til og fra skolen og på arrangement/turer der skolen deltar. Skolereglene gjelder i skoletiden og på skolereisen og dessuten i andre tidsrom dersom turer eller arrangement er lagt ut over den daglige skoletiden.

 • Grunnlag for vurdering av orden og oppførsel

Skolen skal vurdere elevenes orden og oppførsel ut fra kriteriene som fremgår av skolereglementet. Skolen kan ikke benytte andre konsekvenser ved brudd på reglene enn det som er nevnt i skolereglene.

Gjentatte regelbrudd kan gi nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Ved spesielt alvorlig regelbrudd kan det gis nedsatt karakter ved enkelthendelse.

 • Rettigheter og plikter

På skolen har du rett til:

 • Å kjenne deg trygg, dette gjelder også på skoleveien
 • Å få arbeidsro
 • Å bli møtt med respekt og omtanke av medelever og voksne
 • Å ha et rent og trivelig skoleområde både ute og inne

Som elev har du også plikter:

 • Å behandle medelever, gjester og de som arbeider på skolen med respekt
 • Å ta vare på skolebygninger, inventar og undervisningsmateriell
 • Å ikke ta med leker som kan skade andre så som laser eller skarpe gjenstander eller noen form for kniver eller våpen
 • Å levere inn mobiltelefonen/tablet når skoledagen begynner til klassens mobilboks. (Telefon/tablet utleveres ved skoledagens slutt)
 • Å oppbevare spill og annet elektronisk utstyr i sekken i timene
 • Å møte presis og forberedt til timene og delta aktivt i undervisningen
 • Å følge beskjeder fra de voksne på skolen
 • Å levere melding til kontaktlærer første dag etter sykefravær underskrevet av foresatte, SMS og mail kan også brukes
 • Å følge skolen sine regler for hvor du kan oppholde deg i friminuttene/pausene
 • Å følge skolen sitt IKT reglement, mat & helse-reglement, kroppsøvingsreglement og transportreglement
 • Å ta vare på eventuelle verdisaker du måtte ta med deg på skolen.
 • Å delta i rydding av klasserom og fellesområde og å utføre oppgavene som ordenselev.
 • Å ikke ta med snop eller brus utenom til spesielle avtalte arrangementer.
 • Å ikke ta med eller bruke tobakksvarer (inkludert snus, e-sigaretter, tobakks surrogat, tobakksimitasjoner og annet som er nevnt i §2 i tobakksskadeloven)
 • Å ikke ta med eller bruke alkohol eller andre rusmidler.
 1. Vurdering av orden

Når skolen vurderer hvor god orden du har blir det målt ut fra at du overholder pliktene i dette skolereglementet og dessuten:

 • At du møter presis til timene
 • At du deltar i undervisningen
 • At du utfører og leverer pålagt arbeid til fastsatte frister
 • At du har med deg nødvendig utstyr
 • At du møter til all undervisning så sant du ikke har lovlig fraværsgrunn
 • At du behandler bøker og utstyr med omtanke
 • At du holder det ryddig rundt deg og ikke kaster søppel
 1.  Vurdering av oppførsel

Når skolen vurderer hvor god oppførsel du har blir det målt ut fra at du har alminnelig god oppførsel, overholder pliktene i dette skolereglementet og dessuten:

 • At du behandler medelever, ansatte og andre som du møter i skolehverdagen med respekt.
 • At du ikke bruker banning, nedsettende ord og uttrykk eller grovt språk
 • At du ikke mobber, plager, utestenger andre, utøver vold eller trussel om vold, direkte eller digitalt
 • At du bidrar til et godt læringsmiljø, ikke forstyrrer undervisning eller lager uro
 • At du ikke har musikk på ørene uten at lærer har gitt deg lov til det
 • At du opptrer sannferdig og ikke fusker eller prøver å fuske
 • At du retter deg etter beskjeder fra de voksne på skolen
 • At du ikke utfører skadeverk på bygninger og utstyr
 • At du ikke tar bilde, film eller lydopptak i skolesammenheng uten at dette er avtalt med læreren din som del av det pedagogiske opplegget. Bilde, film eller lydopptak kan ikke legges ut på nettet uten tillatelse.
 • At du ikke har med deg eller bruker tobakk, snus eller rusmidler.
 1. Sanksjoner dersom du bryter reglene?

Lærerne dine fører oversikt over merknadene dine og du vil ha tilgang til denne oversikten.

Ved brudd på skolereglene kan skolen bruke disse reaksjonsformene:

 1. Muntlig irettesettelse fra lærer eller inspektør
 2. Pålegg om å være inne i ett eller flere friminutt for å gjøre skolearbeid de har forsømt
 3. Plassering i annen gruppe/ klasse i opptil 2 timer av gangen
 4. Skriftlig melding til foresatte
 5. Inndragning av uønskede gjenstander resten av dagen, farlige gjenstander tobakk og alkohol må hentes av foresatte, ulovlige gjenstander leveres til politiet
 6. Pålegg om å møte etter skoletid for å rette opp skader som du har påført bygninger/inventer/utstyr/læremidler
 7. Gjensitting eller oppmøte før skolestart
 8. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel
 9. Innkalling til samtale og irettesettelse hos rektor
 10. Foreldre og elev innkalles til møte hos inspektør/rektor
 11. Utvisning fra undervisningen (jfr. Friskolelova § 3.10)
  1. For enkelttimer
  2. For resten av dagen (foreldre skal da varsles)
  3. For 1, 2 eller 3 dager
 12. Bytte av klasse på samme trinn

Kollektiv refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

 • Anmeldelse av straffbare forhold

Straffbare forhold vil normalt bli anmeldt til politiet. Ved tyveri av elever sine eiendeler må eleven sine foreldre avgjøre om de vil anmelde saken.

 • Erstatningsansvar

Ved skade eller hærverk på skolens eiendom, undervisningsmateriell, utstyr eller på bygninger kan elevens foreldre bli erstatningsansvarlige for inntil kr. 5.000,- (Skadeerstatningsloven § 1-2). Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 • Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner (punkt 7, II – VII og IX- IX) gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre varsles så langt det er mulig.

Sanksjonene i pkt. XI, b) og c) er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!