Ofte stilte spørsmål

Dersom søkefunksjonen har ført deg hit, må du scrolle nedover siden til du finner det du lette etter.

Bruk av ballbingen og grusbanen

Elevråd og administrasjonen setter opp plan for bruk av disse ballområdene i friminuttene. Dersom de som er satt opp på banene ikke bruker den, kan andre fritt gjøre det.

Flytting, adresseendring, e-post adresse

Ved flytting, må dette snarest meldes til skolen. Ved bytting av skole, må BKG underrettes med det samme.  Ved endring av adresse, telefonnummer eller e-post adresse, vennligst underrett skolen.

Fri og fravær

Første dag etter fravær må eleven uoppfordret levere melding som er undertegnet av foreldrene. Melding kan også formidles via SMS eller mail. Skolen må underrettes om fravær som strekker seg over mer enn 3 dager.

Fritak fra undervisning kan gis av kontaktlærer, med varighet inntil en dag. Fri over lengre perioder, inntil 10 skoledager, kan gis av rektor. Søknad om fri må leveres skriftlig. Ved sykefravær skal kontaktlærer informeres.

Ved innvilget fritak har foresatte ansvar for undervisning og hjemmearbeid. Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Gjenglemte klær

Det samler seg fort opp gjenglemte klær på skolen. Skolen oppbevarer gjenglemt tøy i inneværende halvår. Etter dette sendes det gjenglemte videre til Fretex. Anne Lovise Erdal (mobil: 913 41 467) har ansvaret for det som er gjenglemt ved skolen vår.

Inndeling av skoledagen

1.time 08:30 – 09:15

2.time 09:15 – 10:00

3.time 10:15 – 11:00

4.time 11:30 – 12:15

5.time 12:25 – 13:10

6.time 13:10 – 13:55

Kantinen

Elever på ungdomsskolen kan bruke kantinen i 1.etg. i storefriminuttet. Her kan elevene kjøpe mat og drikke eller spise det de har med deg. Vi ønsker en trivelig atmosfære i kantinen der alle rydder etter seg,

Klasseregler

Hver klasse skal utarbeide klasseregler i løpet av august hvert år. Her blir klassen enige om noen få, gode regler for å oppnå trivsel og gode arbeidsforhold i klassen.

Klær og verdisaker

Elevene må selv ta ansvar for yttertøy og eventuelle verdisaker de har med deg. Det er lurt å merke eiendelene med navn og adresse/telefonnummer. Dersom noe er blitt borte, kan dere spørre på skolekontoret eller kikke i kassen for gjenglemte klær.

Ordenseleven sine oppgaver

Ordenseleven skal ha et ekstra ansvar for orden i klasserommet og hjelpe læreren med praktiske oppgaver. Hele klassen nyter godt av arbeidet, og alle elever tar del i arbeidet på omgang. Om du slurver med dette arbeidet, kan du få ordensanmerkning.

Ordenselevene på ungdomsskolen deltar dessuten på omgang med å klargjøre serveringen til matfriminuttet.

Skateboard, sparkesykkel, løpehjul

Det er ikke lov å bruke skateboard, sparkesykkel og løpehjul inne i skolebygningen. Barneskolen har heller ikke lov å bruke disse framkomstmidlene i friminuttene. Ungdomsskolen kan bruke skateboard, sparkesykkel og løpehjul i friminuttene på skolen sitt område, vel å merke der det er flatt underlag. Ingen bruk på fortau/gangvei eller offentlig vei.

Spesialundervisning

Spesialundervisning blir gitt etter offentlige regler. Skolen samarbeider med PPT(Pedagogisk psykologisk tjeneste)i Fyllingsdalen bydel.

Sykling

Fra og med 5. klasse har elever lov å sykle til skolen. Dette skjer på foreldrenes ansvar.  Skolen oppfordrer til bruk av hjelm. Sykkelen skal låses og stå i ro på oppmerkede plasser. Eleven kan ikke sykle i friminuttene. Skolen har ikke ansvar for sykkelen.

Uteområdet i friminuttene

Barneskolen kan være på broen, i ballbingen, på ballplassen og i nærmeste del av skogen innenfor de gule merkene.

Ungdomsskolen kan være på ballplassen ved hovedinngangen, bak skolen eller i Langeskogen, så lenge de er tilbake i riktig tid til undervisningsstart.

Utstyr til en skoledag

Til skoledagen må elevene ha med deg lærebøker og skrivebøker i de fagene du har den dagen, pluss skrivesaker. Elevene må også ha med seg mat til matpausen i 3.time (unntatt de på ungdomsskolen som handler i kantinen). Videre må elevene være kledd slik at de unngår å bli våte eller å fryse i friminuttene, selv på regntunge eller kalde dager.

Utsyr til kroppsøving innetimer

I tillegg til det elevene går med skal de ha med joggesko, treningstøy, håndkle, såpe, deodorant etc.

Utstyr til kroppsøving utetimer

I tillegg til det elevene går med skal de ha med joggesko, treningstøy som inneholder et isolerende innerlag eller to, pluss et vindtett/vandavvisende ytterlag, pannebånd, lue, hansker, ekstra truse, ekstra sokker, håndkle, såpe, deodorant etc. Det kan bli vått eller kaldt.

Verdisaker

Skolen kan ikke ta ansvar for klær eller verdisaker som blir mistet. Dersom eleven har med seg penger eller dyre gjenstander, kan elevene be lærer om å oppbevare dette på låst kontor.

Om en lærer skulle utebli fra undervisningen

Dersom en lærer skulle utebli fra undervisningen, skal tillitseleven eller en annen elev i klassen gå til kontoret og gi beskjed.

Dersom noe blir ødelagt

Alle kan være uheldige, eller iblant uforsiktige og gjøre skade på skolen sine eiendeler, bygninger eller andre elever sine eiendeler. Da plikter eleven å melde fra til en av de voksne, slik at vi kan finne en god løsning på det inntrufne.

Har barnet/ungdommen fått lus??
Hodelus. Lusa er 2-3 m.m. stor og spres gjennom direkte kontakt eller via visse gjenstander, og gir seg til kjenne ved sterk kløe, vanligst i hodebunnen. I tilfeller hvor det oppdages at ett eller flere barn har lus, bør alle barna i klassen undersøkes.

Hvordan oppdage hodelus
Ved luseutbrudd vil alle foreldrene bli skriftlig informert og bedt om å undersøke barna sine for hodelus. Undersøkelsen må ikke begrenses til de som klør i hodebunnen. Alle i husstanden må
undersøkes, men bare de som har lus eller egg skal behandles. Det er de som går uoppdaget med lus som er smittesprederne. Det brukes lusekam for å lete etter lus eller egg. Kammen kjøpes på apotek.

Behandling
Lus behandles med et spesielt middel som selges på apoteket uten resept. Behandlingen skal gjentas etter en uke. Sengeklær og klær som er i kontakt med håret må vaskes ved 60 grader eller legges i dypfryser noen timer. Kammer og børster må også rengjøres. Obs: smittefare ved at barn låner luer/skjerf av hverandre. Barna må ukentlig undersøkes i hjemmene for hodelus i noen uker etter behandling eller dersom de har vært utsatt for smitte.

Må barnet holdes hjemme?
Må være hjemme til kuren er påbegynt. Kan gå på skolen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!