Klagerett og henstilling om vedtak

Dersom det er noe dere ikke er fornøyd med, vil det i de aller fleste tilfeller være nok med en telefon til skolen. BKG skal oppfylle elevenes rettigheter. Videre ønsker vi å være imøtekommende ut ifra skolens rammer og virkemidler.

Klagerett

Elever og foreldre har rett til å klage på enkeltvedtak eller manglende enkeltvedtak.

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, for eksempel standpunkt-­ eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller skyss.

Klager bør være skriftlige og begrunnet. Fylkesmannen i ditt fylke er klageinstans, men klagen skal sendes til den som har truffet vedtaket (skolen). De ulike vedtakene skal inneholde klagefrist. Lurer du på hvordan du går fram for å klage, kan du spørre skolen (Opplæringsloven § 15-­2).

Henstillinger om tiltak

Plikten til å behandle henstillinger fra elever og foreldre

Opplæringsloven skolen å behandle henstillinger fra elever og foreldre om å rette på forhold ved det fysiske skolemiljøet og det psykososiale miljøet (§9a-2 og §9a-3).

Henstillingene kan komme fra elever, foresatte eller fra de rådene og utvalgene som representerer dem.

Hva bør en henstilling inneholde

Henstillingene kan for eksempel gjelde konkrete fysiske forhold, manglende rutiner for skolemiljøarbeidet eller spørsmål om tiltak i konkrete tilfeller av mobbing. Det bør gjøres så klart som mulig hva som er problemet, og – dersom det er mulig – også hvilke tiltak som ønskes. Det er imidlertid ikke alltid like lett for elevene og foreldrene å vite hvilke tiltak som er best egnet. I utgangspunktet må det derfor være tilstrekkelig at problemet er klargjort, og at det i første omgang overlates til skolen å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å løse det.

Hvem skal henstillingen sendes til

Henstillingene skal normalt rettes til skolens ledelse. Ledelsen ved den enkelte skole vil ha et selvstendig ansvar i de tilfellene hvor tiltakene ligger innenfor eget budsjettansvar eller egen råderett. Dette vil blant annet gjelde de fleste henstillinger om det psykososiale skolemiljøet og om bedring av det systematiske skolemiljøarbeidet. Henstillinger om større kostnadskrevende tiltak vil skoleledelsen måtte bringe videre til styret. Skolestyret vil i alle tilfeller ha det overordnede ansvaret for at henstillingene blir vurdert.

Skolens behandling av henstillingen regnes som et enkeltvedtak med klagerett (som nevnt over).

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!