Foreldresamarbeid – FAU

Grunnskoler skal ha foreldreråd slik det går fram av Privatskolelova § 5-4. Alle foreldre i grunnskolen er medlemmer i foreldrerådet. BKG har valgt å organisere et arbeidsutvalg (FAU). Hver klasse velger en representant med varamedlem til FAU. Det er viktig å delta på foreldremøtene i klassen. Der kan du fremme dine synspunkter og arbeide for at klasserepresentanten tar opp dine saker i FAU.

Organisering

FAU konstituerer seg selv med leder, sekretær og kasserer. Det legges møteplan for hvert semester, slik at medlemmene kan planlegge sin deltakelse i FAU-arbeidet.

Ved forfall kaller representanten selv inn sin vara.

Sekretær fører referat fra møtene i FAU, slik at alle foreldre kan orientere seg om arbeidet her.

Et viktig arbeid

Arbeidet i FAU er viktig. Her jobbes det med å skape godt samhold mellom hjem og skole. Det er også viktig å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. I tillegg tar FAU seg av å organisere en del praktisk arbeid og dugnader ved skolen.

Dugnader

FAU organiserer hvert år en del praktisk arbeid der foreldre kan få gi en håndsrekning til skolen gjennom sin arbeidsinnsats. Vi håper du som forelder ser positivt på dette. Det er kjekt å ha arbeidsfellesskap med foreldre til barna sine klassekamerater. Kontakt skaper relasjoner og det bidrar til brobygging og gode forhold også mellom elever.

FAU-leder dette skoleåret er Eystein Husebye. E-postadresse til FAU:  fau.bkg@gmail.com

Referat fra FAU-møtene

FAU-referat 02.09.14

FAU-referat 01.10.14

FAU-referat 04.11.14

FAU-referat 02.12.14

FAU-referat 13.01.15

FAU-referat 10.02.15

FAU-referat 10.03.15

FAU-referat 07.04.15

FAU-referat 05.05.15

referat-fau-mote-sept-2016

referat-fau-mote-okt-2016

 

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!