Elevråd

Elevråd 5.-7.klasse

BKG har et aktivt elevråd på mellomtrinnet med møter hver fjortende dag. Hver klasse velger to representanter i tillegg til at det velges en informasjonskonsulent fra en av klassene. Elevrådet gjennomfører valg av formann, nestformann og sekretær tidlig i høstsemesteret.

Elevrådet har et eget årshjul med faste oppgaver som skal gjøres. I tillegg kan klassene fremme saker som elevrådet diskuterer og eventuelt jobber videre med. Av faste gjøremål gjennomfører elevrådet en trivselsundersøkelse hver høst og en undersøkelse som går på skolens fysiske miljø hver vår. Elevrådet arrangerer årlig både Talentiade og fotballturneringer. De deltar også i vedlikehold av grusbanen hver måned.

Inspektør på barnetrinnet er med på møtene. Inspektøren er bindeleddet mellom elevråd og lærere og sender aktuelle saker til høring til lærerne både på småtrinnet og mellomtrinnet. Sekretær i elevråd fører møteprotokoll. Elevrådsformann har jevnlige samtaler med rektor for å orientere ham om saker som elevene er opptatt av.

BKG`s formål med elevråd er å forberede og trene elevene for deltagelse i demokratiske beslutningsprosesser og stimulere til samfunnsengasjement. Elevrådet skal også sikre økt elevmedvirkning i skolen ved at elevene inkluderes i ulike beslutningsprosesser. Elevrådsarbeidet skal i tillegg være en plattform der elevene kan utvikle sin evne til å uttrykke selvstendige meninger og sin evne og vilje til samarbeid. Elevrådet ved BKG jobber for et inkluderende læringsmiljø som er fritt for mobbing og preget av trygghet og sosial tilhørighet.

Kontakt oss

Skolekontoret
Tlf: 55 98 78 20
E-post: post@bkgs.no

Rektor Lars Kongsvik
Tlf: 95 97 85 66
Epost: lars.kongsvik@bkgs.no

Inspektør Inger Lise Pedersen
Tlf: 93 88 78 19
Epost: inger.lise.pedersen@bkgs.no

Inspektør Marit Vigerust Bratlie
Tlf: 45 80 15 77
Epost: marit.vigerust.bratlie@bkgs.no

Adresse: Øvre Kråkenes 49, 5152 Bønes

Ønsker du omvisning på skolen?
Ta kontakt!